Sách Tiếng Anh 6 – Macmillan Motivate! được Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh liên kết xuất bản với Nhà xuất bản Macmillan biên soạn dành cho học sinh Trung học cơ sở Lớp 6 dựa trên Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh do Bộ Giáo…