Tiếng anh THPT

Chương trình tiếng Anh bổ trợ bậc THPT được thiết kế giúp học sinh

+ Chương trình tiếng Anh bổ trợ bậc trung học phổ thông được thiết kế giúp học sinh: Sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp ở mức độ cơ bản dưới hình thức nghe, nói, đọc, viết.

+ Có kiến thức tương đối hệ thống và hoàn chỉnh về tiếng Anh phù hợp với trình độ, đặc điểm tâm lý lứa tuổi.

+ Có hiểu biết khái quát về đất nước, con người và nền văn hóa của một số nước nói tiếng Anh, từ đó có tình cảm và thái độ tốt đẹp với đất nước, con người, nền văn hóa và ngôn ngữ của các nước nói tiếng Anh; biết tự hào, yêu quý và tôn trọng nền văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam.

+ Tập trung phát triển hai kỹ năng chính là nghe và nói.

Phương pháp giảng dạy.

Với phương pháp giảng dạy theo đường hướng giao tiếp, sẽ giúp học sinh phát huy tính tích cực:

+ Điều chỉnh quá trình học tập, nội dung bài học cho phù hợp với khả năng học tập

+ Đàm phán với chính mình để xác định các chiến lược học tập phù hợp với chính mình để xác định chiên lược học tập phù hợp với độ tuoir và khả năn của bản thân. - - Đàm phán (giao tiếp) với các thành viên trong nhóm và rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ tron một tình huống có ý nghĩa.

Đàm phán với giáo viên, đóng góp ý kiến xây dựng bài, cho giáo viên thông tin phản hổi về những đặc điểm của bản thân và về khả năng, mức độ tiếp thu bài học, giúp giáo viên lựa chọn những nội dung và điều chỉnh phương pháp cho phù hợp, phát huy hơn nữa tính tích cực của học sinh.

VICTORIA - FOR A BRIGHT FUTURE