Tiếng anh THCS

Chương trình tiếng Anh bổ trợ bậc THCS được thiết kế giúp học sinh

+ Ôn tập và củng cố kiến thức và kỹ năng tiếng Anh cho các lớp tiểu học.

+ Sử dụng tiếng Anh như công cụ giao tiếp mức độ tiền cơ bản theo các hình thức nghe, nói , đọc, viết.

Có kiến thức và kỹ năng ở mức cuối sơ cấp về tiếng Anh, phù hợp với tâm lý và hành vi, cũng như trình độ.

+ Có hiểu biết về văn hóa, đất nước con người của một số nước nói tiếng Anh.

+ Tập trung phát triển hai kỹ năng nghe và nói.

Phương pháp giảng dạy 

Phương pháp giảng dạy chủ đạo của tiếng Anh bổ trợ ở Trung học  là phương pháp giao tiếp, đối lập với các phương pháp giảng dạy truyền thống khác như phương pháp – dịch, phương pháp trực tiếp, phương pháp nghe nói, … Phương pháp giao tiếp hay đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp (Communicative Language Teaching) đang được công nhận và áp dụng rộng rãi trong dạy học ngoại ngữ ở nhiều nước trên thế giới. Phương pháp giao tiếp lấy người học làm trung tâm, người dạy chỉ là người hỗ trợ, chú trọng vào phát triển các kỹ năng giao tiếp, xem kiến thức ngôn ngữ là phương tiện cần phải được rèn luyện để phát triển các kĩ năng giao tiếp. Phương pháp giao tiếp bao hầm sự thay đổi không những về nội dung chương trình, nội dung sách giáo khoa và còn cả sự thay dổi về vai trò của giáo viên và học sinh.

 VICTORIA - FOR A BRIGHT FUTURE