Tổ chức- Bộ máy

Tổ chức bộ máy tinh gọn, khoa học - Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận đã  tạo cho Victoria một sức mạnh vô cùng lớn trong quá trình hoạt động.